Regulamin

XXVIII SEMINARIUM UCZNIOWSKO-STUDENCKIEGO

"PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA" - ŁÓDŹ 16.03.2018 r.

 

 1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Uczniowie prezentują swoją pracę w maksymalnie 2 - osobowych zespołach.
 5. Konkurs jest organizowany w następujących kategoriach:
  • referat (prezentacja wybranych referatów wyłonionych w wyniku odrębnego konkursu, którego regulamin zamieszczony jest na stronie http://seminarium.wipos.p.lodz.pl). Laureaci konkursu zostaną uhonorowani specjalną nagrodą Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
  • Eko-wynalazek (regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie http://seminarium.wipos.p.lodz.pl),
  • film,
  • poster (praca związana z prezentacją własnych wyników badań, studiów literaturowych),
  • plakat (prezentacja zagadnień ekologicznych ujętych w formę artystyczną, hasła propagandowe, hasła reklamowe).
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez szkołę zgłoszenia na załączonym formularzu, z tytułem prezentowanej pracy , w przypadku referatów wymagane jest przesłanie streszczenia do 15.12.2017 r. w celu dalszej kwalifikacji prac.
 7. Zgłoszenia grupowe wraz z wymaganymi oświadczeniami o prawie autorskim i przetwarzaniu danych osobowych niepełnoletnich uczestników seminarium (w postaci pliku *.jpg) ze szkoły należy przesłać w ustalonym terminie
  do 15.12.2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Zgłaszaną liczbę prac z jednej szkoły wskazane jest ograniczyć do:
  • 1 referatu,
  • 1 filmu,
  • 3 posterów,
  • 3 plakatów.
 9. Zasady prezentacji w dniu seminarium:
  • czas prezentacji referatowej – maks.10 minut + 5 minut dyskusji i odpowiedzi na pytania z sali (dostępny rzutnik multimedialny),
  • filmy - czas maks. 7 min. - wyświetlane w Auli podczas trwania seminarium,
  • wymiary plansz do posterów i plakatów: 100 (wys.) x 120 (szer.) cm.
 10. Członkami komisji przyznających nagrody w poszczególnych kategoriach będą pracownicy i doktoranci Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele ze zgłoszonych szkół.
 11. Komisja, oceniając wartość merytoryczną, techniczną i artystyczną prac, przyznaje nagrody w każdej z wymienionych kategorii:
  • I miejsce,
  • II miejsce,
  • III miejsce,
  • Wyróżnienia.

 12. Szkoła, której uczniowie zdobędą największą liczbę nagród zostanie wyróżniona specjalną nagrodą dla Najlepszej Szkoły podczas XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony Środowiska” – Łódź 2018 r.
 13. Ogłoszenie wyników konkursów i uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień z udziałem władz Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej odbędzie się na zakończenie Seminarium w dniu 16.03.2018 r.
 14. Prezentacja prac w konkursach jest równoznaczna z oświadczeniem posiadania do nich praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, udzieleniem zgody na wykorzystanie i rozpowszechnienie wizerunku do celów konkursu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w bazie danych Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ. W przypadku osób niepełnoletnich powyższe domniemania będą potwierdzone załączonym do zgłoszenia oświadczeniem rodzica.
 15. Zgłoszenia niekompletne, co dotyczy w szczególności załączenia stosownych oświadczeń dotyczących praw autorskich i przetwarzania danych osobowych będą mogły zostać uzupełnione lub poprawione za zgodą Organizatora w terminie do dnia 16.03.2018 r.
 16. Uczestnik konkursu – oświadcza, iż:
  - przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonej pracy,
  - wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na ujęciach wykorzystanych w pracy konkursowej, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku,
  - pod warunkiem zdobycia nagrody przenosi na Organizatora nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi innymi technikami na wszelkich formach nośników;
  b) wprowadzenia do obrotu (nieodpłatnie) w publikacjach wydawanych w kraju i za granicą, jako utwory samodzielne lub utwory łączne (tj. połączone z innymi samoistnymi utworami);
  c) wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet;
  d) wykorzystywania do celów promocji i reklamy oraz w opracowaniach i innych publikacjach;
  e) wykorzystania w innych utworach naukowych, edukacyjnych i innych, w tym przez pracowników Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.
 17. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do redakcji i dokonywania poprawek oraz skrótów w pracach konkursowych, a także do publikacji ich fragmentów.
 18. Organizator oświadcza, a uczestnik poprzez nadesłanie pracy konkursowej przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że w przypadku przyznania nagrody za pracę konkursową uczestnika z momentem przyznania nagrody dochodzi do zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy konkursowej.
  W zakresie prac konkursowych, które nie zostaną nagrodzone, powyższą regulację stosuje się odpowiednio z tą zmianą, że uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej.
 19. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich, bądź dóbr osobistych.
Informacje ogólne Formy prezentacji Konkurs "EKO-wynalazek" Konkurs na referat XXVII SUS Regulamin seminarium Zgłoszenie na seminarium Oświadczenie opiekuna Kontakt Pliki do pobrania Historia Wyniki konkursów XXVII SUS-2017 Program seminarium
© Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2010-2018