W związku z organizowanym 16 marca 2018 r. XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska” Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej ogłasza

 

Konkurs o nagrodę Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
na przygotowanie i wygłoszenie referatu nt. problemów ochrony środowiska

 

Celem seminarium jest popularyzacja wiedzy o środowisku, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań tą dziedziną nauki, zwrócenie uwagi na złożone problemy ekologiczne pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw.

 

WARUNKI KONKURSU:

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują referat na temat z zakresu szeroko rozumianych problemów ekologii i ochrony środowiska. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się tematów przeglądowych. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji lub obliczeń. Referaty powinny zawierać element badawczy i pokazywać relacje przyczynowo – skutkowe.
 3. Propozycje streszczeń zawierające 500-800 słów należy przesyłać na adres sus@info.p.lodz.pl do dnia 15 grudnia 2017 r. Na stronie tytułowej należy podać:
  • - imiona i nazwiska autorów oraz tytuł referatu;
   - nazwę, adres i telefon szkoły oraz klasę;
   - imię i nazwisko opiekuna merytorycznego pracy.
 4. Referat nie może mieć więcej niż dwóch autorów.

PRZEBIEG KONKURSU:

Nadesłane prace zostaną ocenione przez Wydziałową Komisję Konkursową. Komisja wytypuje prace, które zostaną zaprezentowane podczas XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony Środowiska” Łódź 2018 r.

 

Kryteria kwalifikacji streszczeń referatów

 

Lp. Kryteria kwalifikacji Maksymalna liczba punktów uzyskana za spełnienie danego kryterium %
1 Oryginalność zgłoszonego tematu referatu 3 punkty 30%
2 Zastosowanie narzędzi badawczych 4 punkty 40%
3 Poprawność sformułowanych hipotez i głównych tez 3 punkty 30%
Razem: 10 punktów 100%

 

 

Termin ogłoszenia zakwalifikowanych referatów: 19 stycznia 2018 r. (na stronie http://seminarium.wipos.p.lodz.pl/, poprzez e-mail do opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie). Referat – wygłaszany podczas Seminarium – powinien być przygotowany w oparciu o przesłane streszczenie i nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Do dyspozycji referujących będą: tablica, komputer, rzutnik multimedialny.

Oceniając referaty podczas XXVIII Seminarium Uczniowsko-Studenckiego „Problemy Ochrony Środowiska” - Łódź 2018 r., Komisja przyznająca nagrody w kategorii Referat będzie brać pod uwagę:

   - wartość merytoryczną wygłoszonego referatu,
   - sposób referowania,
   - umiejętność dyskusji i odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacje ogólne Formy prezentacji Konkurs "EKO-wynalazek" Konkurs na referat XXVII SUS Regulamin seminarium Zgłoszenie na seminarium Oświadczenie opiekuna Kontakt Pliki do pobrania Historia Wyniki konkursów XXVII SUS-2017 Program seminarium
© Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2010-2018